Gå vidare till innehåll

Följ oss!

Vi skapar kostnadseffektiva byggen!

Arbetsmiljöpolicy

Plastonit AB åtar sig att skapa och upprätthålla en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla anställda, entreprenörer och besökare. Vår policy syftar till att förebygga olycksfall och arbetsrelaterad ohälsa genom systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1).

Mål

Vi strävar efter att säkerställa en trygg och säker arbetsplats för alla, förebygga arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar samt främja trivsel och välbefinnande på arbetsplatsen. Våra mål är att skapa en arbetsmiljö där alla känner sig trygga och välmående.

Ansvar och organisation

Ledningen har det övergripande ansvaret för att implementera och övervaka arbetsmiljöarbetet. En arbetsmiljöansvarig har utsetts för att samordna och följa upp arbetet. Alla anställda förväntas delta aktivt genom att rapportera risker och följa säkerhetsrutiner.

Riskbedömning och åtgärder

Vi genomför regelbundna riskbedömningar för att identifiera potentiella arbetsmiljörisker. Utifrån dessa bedömningar utarbetar vi handlingsplaner för att eliminera eller minska identifierade risker. Alla åtgärder dokumenteras och följs upp kontinuerligt.

Utbildning och information

Alla anställda får nödvändig utbildning och information om arbetsmiljö och säkerhetsrutiner. Vi håller regelbundna arbetsmiljöutbildningar och uppdateringar för att säkerställa medvetenhet och efterlevnad av våra riktlinjer.

Uppföljning och förbättring

Vi utvärderar och förbättrar regelbundet vårt arbetsmiljöarbete genom interna och externa revisioner. Incidentrapporter analyseras för att förbättra våra förebyggande åtgärder och säkerställa att vi lär av våra erfarenheter.

Medarbetarnas delaktighet

Vi uppmuntrar och underlättar för medarbetare att delta i arbetsmiljöarbetet genom regelbundna möten och arbetsmiljöronder. Vi skapar en öppen dialog kring arbetsmiljöfrågor och välkomnar förslag på förbättringar från våra medarbetare.

Nödläge och beredskap

Vi har tydliga rutiner och utbildning för nödsituationer, inklusive första hjälpen och evakuering. Regelbundna övningar genomförs för att säkerställa att alla vet hur de ska agera vid en nödsituation.

Dokumentation

Allt arbetsmiljöarbete dokumenteras enligt gällande lagkrav och företagets rutiner. Dokumentationen är tillgänglig och förståelig för alla anställda, vilket säkerställer transparens och efterlevnad.

Revision och efterlevnad

Vi granskar regelbundet vår arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljöarbete för att säkerställa efterlevnad och kontinuerlig förbättring. Resultaten analyseras och nödvändiga åtgärder vidtas för att uppnå våra mål och krav.

Branschsamarbeten

Plastonit AB engagerar sig i branschsamarbeten för att bli bättre tillsammans med andra. Vi är medlemmar i Entreprenörsgruppen (https://epgruppen.se/), ett nätverk av väletablerade företag som tillsammans arbetar för säkrare och bättre arbetsplatser. Genom detta samarbete delar vi kunskap och erfarenheter för att ständigt förbättra vår arbetsmiljö.

Ladda ner eller läs vår Arbetsmiljöpolicy i PDF format här: Arbetsmiljöpolicy

Express Leverans Få Plastonit skivorna levererade direkt till projektet!
Kvalitets Garanti Vi skapar kostnadseffektiva byggen!
Projektering Vi planera hur stor yta som behöver täckas per projekt.
Vätska & Fukt
Kvalitets Garanti
Återvinningsbar